ทำความรู้จักเกี่ยวกับ กบไสไม้ หรือกบไฟฟ้า มากขึ้น

กบไสไม้ ใช้สําหรับไสผิวหน้าไม้ให้เรียบ โดยเฉพาะด้านความกว้างของไม้ ด้านสันไม้ ด้านหัวไม้ หรือไม้ที่ไม่สามารถเข้าเครื่องไสเพลาะไม้และเครื่องไสไม้ได้ หรือการไสไม้เพื่อปรับพื้นหรือผิวโต๊ะที่เพลาะ (ต่อ) จากไม้หลายๆ แผ่น ก่อนการขัดด้วยเครื่องขัดกระดาษทราย หรือการไสเพื่อปรับขนาดบานประตูและบาหน้าต่าง  การเรียกขนาดของกบไสไม้เรียกกันตามความยาวของหัวตัด เช่น กบไสไม้ขนาด 3 นิ้ว และ 5 นิ้ว และแบ่งตามลักษณะของใบมีดได้อีก 2 ชนิดคือ ใบมีดชนิดคมเดียวละใบมีดชนิดสองคม … อ่านต่อ คลิกเลยทำความรู้จักเกี่ยวกับ กบไสไม้ หรือกบไฟฟ้า มากขึ้น

กบไสไม้ ใช้สําหรับไสผิวหน้าไม้ให้เรียบ โดยเฉพาะด้านความกว้างของไม้ ด้านสันไม้ ด้านหัวไม้ หรือไม้ที่ไม่สามารถเข้าเครื่องไสเพลาะไม้และเครื่องไสไม้ได้ หรือการไสไม้เพื่อปรับพื้นหรือผิวโต๊ะที่เพลาะ (ต่อ) จากไม้หลายๆ แผ่น ก่อนการขัดด้วยเครื่องขัดกระดาษทราย หรือการไสเพื่อปรับขนาดบานประตูและบาหน้าต่าง

การเรียกขนาดของกบไสไม้เรียกกันตามความยาวของหัวตัด เช่น กบไสไม้ขนาด 3 นิ้ว และ 5 นิ้ว และแบ่งตามลักษณะของใบมีดได้อีก 2 ชนิดคือ ใบมีดชนิดคมเดียวละใบมีดชนิดสองคม

กบไสไม้นั้น เป็น เป็นหนึ่งในเครื่องมือปรับหน้าไม้ให้เรียบ แต่ในการทำงานจริงยังมีเครื่องไสไม้ และเครื่องไสชิดซึ่งทำหน้าที่คล้ายกันลองดูตัวอย่างที่นี่ กบไสไม้ เครื่องรีดไม้

ส่วนประกอบของ กบไสไม้

ที่สําคัญคือ ตัวเครื่องที่ประกอบด้วยส่วนแท่นหน้าที่ปรับเลื่อนเพื่อการไสไม้ได้ ส่วนแท่นหลังที่ยึดแน่นกับมอเตอร์ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าขนาด 220 – 230 โวลต์ มือจับที่ติดอยู่ส่วนบนของเครื่องมีสวิตช์เปิด-ปิดและปุ่มปรับแท่นหน้าอยู่ที่ด้านหน้าส่วนบนของแท่นหน้า

กบไสไม้
ส่วนประกอบ กบไสไม้

กบไสไม้ชนิดใบตัดคมเดียว ถูกออกแบบให้สามารถเสริมด้านข้างของชิ้นงานได้ โดยช่องสอดรั้ว (Fence) ที่ด้านหน้าเครื่อง เพื่อการไสบังใบวงกบประตูหรือวงกบหน้าต่าง

ใบมีดกบไสไม้ จะทําด้วยเหล็กชนิด High Speed และที่ปลายคมจะเสริมด้วยเหล็ก คาร์ไบด์ที่มีความแข็งพิเศษ ซึ่งจะมีร่องหรือรูสําหรับการใช้สกรูจับยึดให้แน่นกับหัวตัด มีขนาดความยาว 3 นิ้ว และ 5 นิ้ว ตามขนาดของหัวตัด และจะติดตั้งใบมีดอยู่ 2 ใบทั้งชนิด 2 คมและคมเดียว เมื่อใช้งานการไสไปได้ระยะหนึ่งใบมีดกบไสไม้จะไม่คม จําเป็นจะต้องถอดออกมาลับคม


กบไสไม้ มีขั้นตอนถอดหรือเปลี่ยนใบมีด ดังนี้

1. ไม่เสียบปลักไฟฟ้าในขณะถอดหรือเปลี่ยนใบมีด และสวิตช์ต้องอยู่ในตําแหน่งปิด

2. หงายกบไสไม้ขึ้น ใช้นิ้วหัวแม่มือกดที่สายพาน เพื่อให้หัวตัดนิ่งไม่เคลื่อนไหว

กบไสไม้
หงายกบไส้ไม้ และใช้ประแจขันนอตออก

3. จับประแจบล็อกด้วยมืออีกข้าง และคลายนอตยึดฝาประกับใบมีดแล้วนาใบมีดออกจนครบทั้ง 2 ใบ

กบไสไม้
ใช้ประแจขันนอตออก

4. ทําความสะอาดฝุ่นในหัวตัดปรับแท่นหน้าให้สูงเสมอแท่นหลังนําใบมีดชนิดคมเดียวยึดกับเหล็กจับใบมีด แล้ววางให้ชิดและขนานบนที่ตั้งใบมีด

5. นําใบมีดที่ตั้งเรียบร้อยแล้ววางในหัวตัดโดยให้เหล็กยึดใบมีดลงร่องในหัวตัดพอดี

6. นําฝาประกับใบมีดวาง แล้วใส่นอตขันนอตยึดฝาประกับใบมีดให้แน่นทุกตัว และทําตามขั้นตอนกับใบมีดอันที่เหลือ

กบไสไม้
ตั้งค่าใบมีด

การลับใบมีด กบไส้ไม้  ต้องมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

เพื่อให้การไสไม้ด้วยกบไสไม้มีประสิทธิภาพและไสไม้ได้เรียบ ควรจะต้องมีการลับคมใบมีดอยู่เสมอ ซึ่งมีขั้นตอนหลังจากนำใบมีดออกจากหัวตัดของกบไสไม้แล้ว โดยทั่วๆไปจะมีอุปกรณ์สําหรับใช้ในการลับใบมีดกบไสไม้ดังต่อไปนี้
1. ที่จับใบมีด (Sharpening Holder)
2. หินลับใบมีด (Dressing Stone)
3. ไขควงปลายแฉก (Screwdriver)
4. สามเหลี่ยมระดับ (Triangle)
5. ประแจบล็อก (Socket Wrench)

กบไสไม้
ลับคมใบมีดให้คมเพื่อไสชิ้นงานให้เรียบ

เมื่อนําใบมีดออกจากหัวตัดกบไสไม้แล้ว นําใบมีดใส่กับที่จับ (Sharpening Holder) โดยให้คมใบมีดส่วนเอียงคว่ําลงด้านล่างทั้ง 2 ใบมีด และขันล็อคให้แน่น นําใบมีดที่ยึดแน่นกับที่จับวางลงบนหินลับ โดยให้เอียงตามความยาว เพื่อให้สามารถลับคมใบมีดได้ตลอดความยาวของใบมีด ราดน้ําสะอาดบนผิวหินลับเพื่อให้หินลับชุ่มน้ําก่อน แล้วจึงลับใบมีดด้วยการ กดมือบนที่จับพอประมาณ แล้วลากที่จับลักษณะหมุนคล้ายเลขแปด ลับจนใบมีดมีความคม แล้วจึงนําใบมีดออกจากที่จับทําความสะอาดนําไปใช้งาน


กบไสไม้ ใช้ยังไง

การไสไม้ด้วยกบไสไม้นั้นจะต้องจับยึดชิ้นงานให้แน่นอยู่กับที่ใช้มือทั้ง 2 ข้างจับกบไสไม้วางบนชิ้นงานที่จะไส ออกแรงดันกบไสไม้ไปข้างหน้า และไสไม้จนกว่าจะเรียบ นอกจากนี้กบไสไม้ชนิดใบมีดคมเดียวยังสามารถใช้ไสบังใบวงกบประตูและหน้าต่างได้อีกด้วย โดยจะต้องไม่ใช้งานเครื่องจนเกินกําลังเครื่อง และควรมีการพักเครื่อง ประจําชั่วโมงบ้าง ประมาณ 5 – 10 นาที

ข้อควรระวัง จะต้องระวังเกี่ยวกับสายไฟฟ้าที่อยู่ด้านท้ายเครื่อง และต้องระวังปลายชายเสื้อของผู้ใช้งานจะต้องไม่ให้เข้าไปพันกับหัวตัดขณะเปิดเครื่อง

ความปลอดภัยในการใช้ กบไสไม้ 

1. สวมแว่นตานิรภัยในขณะปฏิบัติงาน
2. ขณะเปลี่ยนใบมีดต้องไม่เสียบปลั๊กไฟฟ้า และสวิตช์ต้องอยู่ในตําแหน่งปิด
3. ปรับความลึกในการไสที่มือหมุนปรับด้านแท่นหน้าระหว่าง ¼ นิ้ว ถึง ½ นิ้ว มิลลิเมตร ขึ้นอยู่กับงานที่จะไส แต่มากที่สุดไม่เกิน 2 มิลลิเมตร
4. ระวังอย่าให้สายไฟฟ้าถูกหัวตัดในขณะหัวตัดหมุน 5. ต้องไม่ยืนอยู่ในที่เปียกชื้นในขณะปฏิบัติงาน และควรต่อสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว

กบไสไม้
กบไสไม้ ใช้ยังไง

เช็คราคา กบไสไม้ ได้ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *